Algemene reisvoorwaarden

Deze Algemene Reisvoorwaarden van Melanated Travels & Tours zijn geschreven om u te informeren over uw rechten en plichten in het kader van uw pakketreis of een losse reisdienst. Daarnaast geven wij hierin informatie over wat u zoal kunt verwachten op uw vakantie. 

Artikel 1 - Definities

 

Organisator

Melanated Travels & Tours ingeschreven onder KvK-nummer 75223473.

 

Reiziger

Iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;

 

Reisdienst

De diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur, accommodatie en excursies.

 

Reisdienstverlener

De dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc.. 

 

Overeenkomst

De overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Reis, inclusief deze Voorwaarden.

 

Schriftelijk

Op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

 

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden.

 

Pakketreis

een pakketreis in de zin van de wet.

 

Reis

Een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

 

Werkdagen

Maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-21u Nederlandse tijd).

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

2.1       Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Melanated Travels & Tours aangeboden of met Melanated Travels & Tours overeengekomen Pakketreizen. 

 

2.2       Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Melanated Travels & Tours, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.

 

2.3       Algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij

Indien de Reiziger akkoord gaat met de reisvoorwaarden van Melanated Travels & Tours dan gaat de Reiziger tevens akkoord met de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert. Deze informatie vindt de reiziger online op de website van de luchtvaartmaatschappij. 

 

Indien de reiziger bijvoorbeeld met KLM Royal Dutch Airlines vliegt, kan de Reiziger de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.klm.nl

 

2.3       Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze Voorwaarden. 

 

 

 

DE BOEKING

 

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1       Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van Melanated Travels & Tours uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van Melanated Travels & Tours. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

 

3.2       Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van Melanated Travels & Tours is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door de Melanated Travels & Tours. 

 

3.3       De boeking

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van Melanated Travels & Tours aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.  

 

Aanvaarding van het aanbod van Melanated Travels & Tours kan door het aanbod op de website van de Melanated Travels & Tours te bevestigen, dan wel per e-mail, fax of mondeling de opdracht aan Melanated Travels & Tours te verstrekken. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de Reiziger, alsmede het ten behoeve van de Reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten. 

 

De opdrachtgever is jegens Melanated Travels & Tours en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van Melanated Travels & Tours zelf een vergoeding is verschuldigd, zal Melanated Travels & Tours dat vooraf bekend maken. 

 

3.4       Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden Melanated Travels & Tours niet. Indien er reden is tot twijfel dient de Reiziger navraag te doen.  

 

3.5       Voorkeuren

Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij Melanated Travels & Tours schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende. 

 

3.6       Bijzondere vereisten

Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan Melanated Travels & Tours kenbaar maakt, zal Melanated Travels & Tours beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien Melanated Travels & Tours niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. Melanated Travels & Tours kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.  

 

3.7       Bevestiging van de boeking

Melanated Travels & Tours stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging. De boekingsbevestiging wordt in het algemeen direct aan de opdrachtgever verzonden via e-mail, waarbij deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

 

In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden verzonden via e-mail zal deze door Melanated Travels & Tours worden nagezonden. De opdrachtgever kan binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

 

De opdrachtgever is zowel jegens Melanated Travels & Tours als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door Melanated Travels & Tours.

 

3.8       Herroeping door reiziger

Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

 

3.9       Minderjarigen

De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.

 

3.10     Boeken voor andere Reizigers & communicatie

De Reiziger die voor andere Reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers bij de boeking door te geven. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De Reiziger die de reis boekt vrijwaart Melanated Travels & Tours voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

 

 

INFORMATIE

 

Artikel 4 - Informatie door de Organisator

4.1       Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

 

4.2       Informatie door de Organisator bij de boeking

Bij de boeking of meteen daarna verstrekt Melanated Travels & Tours de Overeenkomst aan de Reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

 

4.3       Reisdocumenten

De Reiziger dient gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De Reiziger dient vóór de boeking van de Reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger. 

 

4.4       Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze Melanated Travels & Tours meteen op de hoogte te stellen.

 

4.5       Informatie over verzekeringen

Melanated Travels & Tours wijst de Reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Melanated Travels & Tours kan een dergelijke verzekering verplichten als de Reiziger hier voor de boeking van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 - Informatie door de Reiziger

5.1       Relevante informatie van de Reiziger(s)

Voor de boeking verstrekt de boekende Reiziger alle relevante informatie over de aangemelde Reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Reiziger van deelname wordt uitgesloten. De Reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger. 

 

5.2       Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij Melanated Travels & Tours in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.  

VOOR DE REIS

 

Artikel 6 - Betaling

6.1       Aanbetaling

De aanbetaling bedraagt 25% van de reissom plus het volledige bedrag van eventuele vliegtickets. De aanbetaling dient per ommegaande na bevestiging van de reis te worden voldaan. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal Melanated Travels & Tours dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de reis- en annuleringsverzekering te worden voldaan.

 

6.2       Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de Reis te zijn ontvangen.

 

6.3       Garantieregeling STO Garant

Garantieregeling STO Garant - Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Melanated Travels & Tours gebruik van STO Garant. De Reiziger kan dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto- garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt de Reiziger op www.sto-garant.nl.

 

Bij elk (reis)aanbod van Melanated Travels & Tours wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest de Reiziger wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. De Reiziger vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op de boeking van de Reiziger, dan betaalt de Reiziger de reissom niet aan Melanated Travels & Tours, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt de reissom van de Reiziger tot na afloop van de boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Melanated Travels & Tours niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest de Reiziger hoe daar in dat geval aanspraak op te maken.

 

6.4       Verzuim en rente

            Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

 

6.5       Incassokosten

De Reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500 (met een minimum van € 50,-, tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is), 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.

 

6.6       Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Zolang de Reiziger niet betaald heeft, kan Melanated Travels & Tours de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan Melanated Travels & Tours de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan Melanated Travels & Tours de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 bij de Reiziger in rekening brengen.

 

Artikel 7 – Indeplaatsstelling

7.1       Voorwaarden en kennisgeving

Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overdracht van de Reis is dan mogelijk indien - op kosten van de Reiziger - nieuwe vliegtickets worden geboekt. De Reiziger verzoekt Melanated Travels & Tours uiterlijk 7 dagen voor de Reis om de persoon in de plaats te stellen.

 

 7.2      Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

 

Artikel 8 - Wijziging op verzoek van de Reiziger

8.1       Wijziging

De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan Melanated Travels & Tours verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. Melanated Travels & Tours is hier niet toe verplicht. Melanated Travels & Tours stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten. Voor het aanbrengen van wijzigingen van hotel, ferry- of luchtvaartmaatschappij brengt Melanated Travels & Tours de Reiziger € 25 administratiekosten in rekening. 

8.2       Wijziging vertrekdatum

Tenzij Melanated Travels & Tours aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9 is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

 

8.3.      Naamswijziging

De Reiziger kan correcties in de persoonsgegevens via email doorgeven aan Melanated Travels & Tours of via telefoonnummer +3170 209 5001. Hier worden geen kosten voor berekend. 

Mocht de Reiziger op de luchthaven correcties door laten voeren in de naam of geboortedatum, dan is dit tegen betaling. Deze kosten verschillen van 30 euro tot het aanschaffen van een nieuw ticket, afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij waarmee de Reiziger reist. Controleer daarom altijd goed al uw gegevens en voer/geef correcties/wijzigingen zo snel mogelijk door.

 

 

Artikel 9 - Annulering door de Reiziger

9.1       Annulering

De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door Melanated Travels & Tours wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 21.00u of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst. 

 

9.2       Annuleringskosten

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan is de Reiziger bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:

 

  1. Tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20% van het overige deel van de reissom; 

  2. Vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;  

  3. Vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom;  

  4. Vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. 

Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd: 
  a. Tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom; 
  b. Vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; 
  c. Vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; 
  d. Vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

9.3       Vermindering aantal reizigers

Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan Melanated Travels & Tours naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:

 

  1. De in lid 2 van dit artikel genoemde standaardannuleringskosten, of; 

  2. De gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering. 

9.4       Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis

Het kan voorkomen dat de Reiziger en Melanated Travels & Tours de reis omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. 

 

(Voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de Reiziger omdat hij niet meer wenst te reizen. De annuleringskosten zouden 20% van de reissom bedragen volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de reissom als annuleringskosten.)

 

9.5       Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven

Indien een Reis is geannuleerd door de Reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door Melanated Travels & Tours worden gecommuniceerd): 

 

- het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.

- de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.

- het reistegoed is gebonden aan de Reiziger en niet overdraagbaar.

- het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde Reis op een later moment.

- indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de Reiziger.

- indien de Reiziger de Reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend reistegoed vervalt   

  het reistegoed. 

 

     

Artikel 10 - Prijswijziging

10.1     Prijswijziging

Melanated Travels & Tours kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:

 

- kosten van brandstof of andere energiebronnen, of; 

- belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. 

 

Melanated Travels & Tours kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de Overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.

 

10.2     Beëindiging door Reiziger

Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Reiziger de betaalde reissom terug. 

 

10.3     Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.

 

 

Artikel 11 - Wijziging door de Organisator

11.1     Wijzigingen

Melanated Travels & Tours kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 

11.2     Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan Melanated Travels & Tours voor aanvang van de Reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis. 

 

De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom terugbetaald. 

 

Melanated Travels & Tours kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

 

 

Artikel 12 - Annulering door de Organisator

12.1     Annulering i.v.m. minimale aantallen

Melanated Travels & Tours kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk: 

 

- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.

- 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.

- 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

 

12.2     Annulering i.v.m. overmacht

Melanated Travels & Tours kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als Melanated Travels & Tours de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

12.3     Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding

In de bovenstaande gevallen betaalt Melanated Travels & Tours reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

 

12.4     Annulering door toedoen van de Reiziger

Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven, kan Melanated Travels & Tours de Overeenkomst annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 verschuldigd.  

 

 

UITVOERING VAN DE REIS

 

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

13.1     Goede uitvoering van de Reis

Melanated Travels & Tours is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze door Melanated Travels & Tours zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd. Melanated Travels & Tours dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben. 

 

13.2     Wijzigingen in reisschema en reistijden

Melanated Travels & Tours zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien Melanated Travels & Tours niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij Melanated Travels & Tours bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer. 

 

13.3     Check-in en Ticketing
De incheckbalies gaan standaard 2 uur voor het geplande vertrek open. De door de Reiziger via Melanated Travels & Tours gemaakte reservering is in de meeste gevallen bij een ticketloze luchtvaartmaatschappij – deze maatschappij verstrekt geen tickets en het enige dat de Reiziger nodig heeft om te vliegen is zijn paspoort of identiteitskaart. Als de Reiziger boekt, krijgt de Reiziger van Melanated Travels & Tours een Boekingsnummer. Bewaar dit nummer goed, aangezien het dient ter identificatie van de gemaakte boeking met bijbehorende gegevens. Indien de luchtvaartmaatschappij geen ticketloze incheck mogelijk heeft zal Melanated Travels & Tours de Reiziger een E-ticket per e-mail toesturen.

 

13.4     Op de dag van vertrek
Melanated Travels & Tours raadt de Reiziger aan om twee uur voor het tijdstip van vertrek in te checken. De luchtvaartmaatschappij behoudt zich het recht om de boeking van de Reiziger te annuleren en de Reiziger de toegang tot het vliegtuig te ontzeggen zonder dat de Reiziger hiervoor geld terugkrijgt indien de Reiziger zich niet aan deze tijdslimiet voor het inchecken houdt. 


De Reiziger dient ten minste 30 minuten voor het vertrek bij de gate aanwezig te zijn. Tien minuten voor het vertrek van de vlucht wordt de gate gesloten. Passagiers die te laat bij de gate aankomen, worden niet aan boord toegelaten. 

 

De luchtvaartmaatschappij behoudt zich het recht voor om onder deze omstandigheden de vlucht van de Reiziger te annuleren, zonder dat het bedrag dat de Reiziger voor het ticket heeft betaald wordt gerestitueerd. 

 

Mocht de Reiziger met een latere vlucht willen vertrekken, dan dient de Reiziger een nieuwe vlucht aan te schaffen tegen het op dat moment van toepassing zijnde tarief. Het bedrag dat de Reiziger heeft betaald (inclusief belastingen, toeslagen en kosten) wordt niet gerestitueerd, behalve wanneer een vlucht door de luchtvaartmaatschappij wordt geannuleerd.

 

13.5     Klachtplicht reiziger

De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en Melanated Travels & Tours in lijn met artikel 17 direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten. 

 

13.6     Oplossing door de Organisator

Melanated Travels & Tours zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

 

13.7     Compensatie

Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal Melanated Travels & Tours (of Reisdienstverlener) in overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Reiziger.

 

Artikel 14 - Hulp en bijstand

14.1     Verplichte bijstand

Melanated Travels & Tours verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

 

14.2     Kosten

Melanated Travels & Tours brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger. 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

Artikel 15 - Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1     Toerekening & overmacht

De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan: 

 

a. de Reiziger;

b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of; 
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

15.2     Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van Melanated Travels & Tours voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Melanated Travels & Tours.

 

15.3     Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien Melanated Travels & Tours aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

 

15.4     Verzekerde schade

Melanated Travels & Tours is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen. 

 

15.5     Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.

 

15.6     Verval van recht

Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de Reis vervalt.

15.7     Geen dubbele compensatie

De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst. 

 

 

VERPLICHTINGEN REIZIGER

 

Artikel 16 - Verplichtingen Reiziger

16.1     Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van Melanated Travels & Tours en de Reisdienstverleners op te volgen. 

 

16.2     Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan Melanated Travels & Tours /Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger. 

 

16.3     Waarschuwing

Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.

 

16.4     Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart Melanated Travels & Tours van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

 

16.5     Controle tijdstip heen- en terugreis

De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de heen- en terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

 

16.6     Formele gezondheidseisen

De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.

 

16.7     Maatregelen door Reisdienstverleners

Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

 

16.8     Materiaalgebruik

De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

16.8.   Toezeggingen van personeel en/of derden

Melanated Travels & Tours is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Melanated Travels & Tours en/of de door deze ingeschakelde derde.

 

 

OVERIGE BEPALINGEN

 

Artikel 17 - Klachten

17.1     Informatie

Melanated Travels & Tours verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.

 

17.2     Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van Melanated Travels & Tours ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij Melanated Travels & Tours te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op Werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail. 

 

17.3     Communicatiekosten

De Reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

 

17.4     Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij Melanated Travels & Tours te zijn ingediend. 

 

17.5     Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van Melanated Travels & Tours door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is. 

 

Artikel 18 - Overige bepalingen

18.1     Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

 

18.2     Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert. 

 

18.3     Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. 

Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):

 

- Melanated Travels & Tours de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;

- de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.

 

18.4     Bevoegde rechter

De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van Melanated Travels & Tours is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is Melanated Travels & Tours daarnaast toegestaan de Reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen. 

DSC_5584.jpg